ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟ ΝΟΜΟ

Νοέμβριος 28, 2007 at 7:31 μμ Σχολιάστε

Από την «Ομάδα νομικών Θεσσαλονίκης 

για τα δικαιώματα μεταναστών και προσφύγων»

Η ομάδα νομικής στήριξης μεταναστών Θεσσαλονίκης εν όψει της συζήτησης και της ψήφισης του σχεδίου νόμου το οποίο τροποποιεί τον Ν 3386/2005 προτείνει τα εξής:

            1) Στο άρθρο 3 του Σχεδίου Νόμου αναγράφεται ότι:  « Εφόσον συντρέχουν λόγοι δημόσιας τάξης και ασφάλειας και ιδίως τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για κακούργημα ή πλημμέλημα σε ποινή φυλάκισης ενός έτους , η αρμόδια υπηρεσία μπορεί να αρνηθεί τη χορήγηση ή ανανέωση της άδειας διαμονής. Η συνδρομή λόγων δημόσιας τάξης και ασφάλειας, που ανακύπτουν μετά τη χορήγηση της άδειας διαμονής συνιστούν λόγο ανάκλησης της. Εάν στο  πρόσωπο του υπηκόου τρίτης χώρας συντρέχουν λόγοι δημόσιας τάξης και ασφάλειας για τους οποίους δεν υφίσταται τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση, ή  εγγραφή στον κατάλογο ανεπιθύμητων, θα πρέπει αυτοί να μνημονεύονται ειδικώς και αιτιολογημένως.»

Η διάταξη προτείνουμε να διαμορφωθεί ως εξής, προκειμένου να αποφεύγονται καταχρήσεις από τη διοίκηση:

«Εφόσον  συντρέχουν λόγοι δημόσιας τάξης και ασφάλειας οι οποίοι προκύπτουν αποκλειστικά από τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για κακούργημα ή πλημμέλημα σε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον 1 έτους, η αρμόδια υπηρεσία μπορεί να αρνηθεί τη χορήγηση ή ανανέωση της άδειας διαμονής . Η συνδρομή λόγων δημόσιας τάξης και ασφάλειας που ανακύπτουν μετά τη χορήγηση της άδειας διαμονής  συνιστούν λόγο ανάκλησης της.»

Η διάταξη πρέπει να περιορίζεται στην άνω αναφερόμενη διάταξη γιατί έχει παρατηρηθεί καταχρηστική άσκηση της από την πλευρά της διοίκησης .

Οι Περιφέρειες ανά την Ελλάδα αρνούνται να χορηγήσουν άδεια παραμονής ή να ανανεώσουν αυτήν,  εάν υπάρχει μια ολιγόμηνη καταδίκη, ακόμη και μη τελεσίδικη. Επίσης πολλές φορές δεν εκδίδεται άδεια διαμονής  αλλοδαπού εάν υπάρχει μόνο σύλληψη του για αδίκημα ιδιαίτερα μικρής απαξίας .( Δεν εκδόθηκε η άδεια διαμονής αλλοδαπού  ως συζύγου Ελληνίδας γιατί ΜΙΑ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΗ φορά πώλησε μικρό αριθμό CD)

Η υποχρέωση αιτιολογίας δεν μειώνει τον κίνδυνο της κατάχρησης από την πλευρά της διοίκησης , δεδομένου ότι σχεδόν ποτέ δεν υπάρχει αιτιολογία  στις αποφάσεις που εκδίδονται από τις Περιφέρειες οι οποίες απορρίπτουν το αίτημα για χορήγηση ή για ανανέωση της άδειας διαμονής του αλλοδαπού(   παρόλο που αυτή η υποχρέωσης υπήρχε και με τον προηγούμενο νόμο) Οι Περιφέρειες αναφέρονται άκριτα σε έγγραφα τα οποία αποστέλλουν οι διευθύνσεις αλλοδαπών  και τα  οποία υποδεικνύουν ως επικίνδυνους για τη δημόσια τάξη όσους αλλοδαπούς έχουν έστω δακτυλοσκοπηθεί κατά τη σύλληψη τους για οποιαδήποτε παράβαση ή αδίκημα.

(Ως προς την παρούσα προτεινόμενη τροποποιηση αναφερόμαστε και στις προτάσεις του Συνήγορου του Πολίτη από 7-8-2006 με αριθμό πρωτοκ. 2138).

2) Στο άρθρο 4 παρ.1 προβλέπεται ότι  « εκπρόθεσμες αιτήσεις για ανανέωση άδειας διαμονής μπορούν να κατατεθούν μέχρι και ένα μήνα μετά από τη λήξη τους. Στην περίπτωση αυτή… ο υπήκοος τρίτης χώρας υπόκειται στην καταβολή προστίμου..»

Πρέπει να προβλεφθεί ρητά  ότι ο υπήκοος τρίτης χώρας δεν υποχρεούται στην καταβολή προστίμου εάν η αρμόδια Περιφέρεια για την ανανέωσης της άδειας διαμονής του δεν έχει εκδώσει εμπρόθεσμα ( εντός των προθεσμιών που τάσσει ο 3386/05 ) την προηγούμενη άδεια διαμονής του.

Πλέον είναι ο κανόνας και όχι η εξαίρεση δυστυχώς να εκδίδονται άδειες διαμονής ήδη ληγμένες. Συνεπώς θα ήταν παράλογο να υποχρεούται ο αλλοδαπός στην πληρωμή προστίμου επειδή δεν είχε τη δυνατότητα – λόγω της καθυστέρησης της Διοίκησης στην έκδοση της άδειας διαμονής του – να καταθέσει εμπρόθεσμα την αίτηση ανανέωσης της άδειας διαμονής του.

Στο άρθρο 4 του σχετικού Νόμου πρέπει να προστεθεί το εξής στην τελευταία φράση. « Μετά την πάροδο μηνός  από τη λήξη της άδεια διαμονής δεν είναι δυνατή η κατάθεση σχετικής αίτησης παρά μόνο εάν η καθυστέρηση (  κατάθεσης της αίτησης ) αποδεικνύεται ότι οφείλεται σε λόγους ανώτερης βίας.

Στην παράγραφο  2 του άρθρου 4 πρέπει να διαμορφωθεί η 1η πρόταση ως εξής: « εκπρόθεσμες αιτήσεις , μετά την παρέλευση μήνα σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.1 του παρόντος νόμου , με την επιφύλαξη των διατάξεων της παπ.1 του άρθρου 11, απορρίπτονται εκτός εάν ..»

(Η διευκρίνιση του ότι δεν μπορούνε να απορριφθούνε ως εκπρόθεσμες αιτήσεις για ανανέωση άδειας  διαμονής τις οποίες υποβάλουν οι μετανάστες εντός μηνός από την λήξη της προγενέστερης άδειας διαμονής όπως προβλέπει το άρθρο 4 παρ. 1 του σχεδίου Νόμου  κρίνεται απαραίτητη προκειμένου να αποφεύγονται παρερμηνείες από τη Διοίκηση.)

 3) Στο άρθρο 7 του υπό ψήφιση νόμου , η ρύθμιση που απαγορεύει στους αλιεργάτες  να αλλάξουν εργοδότη κατά τη διάρκεια ισχύος της άδειας διαμονής τους πρέπει να απαλειφθεί διότι οδηγεί σε σύγχρονες καταστάσεις δουλείας .

Επιπλέον, πρέπει να προβλεφθεί νομοθετική ρύθμιση η οποία να υπάγει εκ νέου τους αλλιεργάτες για την ασφάλισή τους στο ΙΚΑ και όχι στον ΟΓΑ όπως ισχύει τα τελευταία δύο χρόνια. Οι αλιεργάτες στο παρελθόν ήταν ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ, ήδη όμως τα τελευταία δύο χρόνια μαζί με κάποιες άλλες κατηγορίες εργαζομένων ασφαλίζονται στον ΟΓΑ. Το ατύχημα το οποίο έλαβε χώρα τον Δεκέμβριο του 2006 στην περιοχή της Μαρώνιας, κατά το οποίο δύο Αιγύπτιοι αλιεργάτες τραυματίστηκαν σοβαρά όταν το αλιευτικό στο οποίο εργάζονταν «ψάρεψε» με τα δίχτυα του νάρκες, ανέδειξε το τεράστιο πρόβλημα που υπάρχει, δεδομένου ότι για τους  αλλοδαπούς αυτούς  δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του εργατικού δικαίου περί εργατικού ατυχήματος, δεν δικαιούνται αποζημίωση απόλυσης, δεν πληρώνονται για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο δεν μπορούνε να εργαστούνε, δεν λαμβάνουν τα ποσά που θα έπαιρναν από το ΙΚΑ εάν ήταν ασφαλισμένοι σε αυτό, ούτε αποζημίωση απόλυσης σε περίπτωση απόλυσης. Συνεπώς, οι αλιεργάτες πρέπει να υπαχθούνε ως προς την ασφάλισή τους εκ νέου στο ΙΚΑ εφόσον  η σχέση εργασίας τους είναι εξαρτημένη εργασία.  

 4) Η υποχρέωση η οποία προβλέπετε στον Ν. 3386/05 αρθ 68, ότι δηλαδή ο αλλοδαπός πρέπει να αποδεικνύει ότι έχει επαρκή γνώση της Ελληνικής γλώσσας καθώς και γνώση των στοιχείων της Ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού αντίκειται στην φιλοσοφία που διαπνέει την υπ’ αριθ 2003/109/ ΕΚ από 25/11/03 οδηγία της Ε.Ε και είναι ιδιαίτερα ανεπιεικής με τους μετανάστες. Οι προϋποθέσεις αυτές τίθενται καλώς για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας αλλά είναι υπερβολικό και άνευ νοήματος να τίθενται ως προϋποθέσεις προκειμένου να αποκτήσουν οι αλλοδαποί την ιδιότητα του επί μακρός διαμένοντος, ιδιότητα η οποία είναι σαφώς ελάσσονος σημασίας από την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας. Η απόκτηση της ιδιότητας του επί μακρόν διαμένοντος αλλοδαπού συμβάλει στην αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας και δεν πρέπει να τίθενται προϋποθέσεις οι οποίες να αναιρούν την ουσία του δικαιώματος αυτού. Είναι παράλογο αλλοδαποί οι οποίοι ήδη διαμένουνε πολλά χρόνια στην Ελλάδα μαζί με τις οικογένειές τους να μην μπορούν να αποκτήσουν την ιδιότητα του επί μακρόν διαμένοντος όταν όλος ο κύκλος των βιοτικών τους συμφερόντων βρίσκεται στην Ελλάδα εδώ και πολλά χρόνια, διότι δεν γνωρίζουνε καλά Ελληνικά ή δεν γνωρίζουνε επαρκώς τα στοιχεία του Ελληνικού πολιτισμού. Προτείνουμε συνεπώς, να καταργηθούν οι άνω αναφερόμενες  προϋποθέσεις που τίθενται στο αρθ 68 του Ν 3386/05. Σε περίπτωση όμως που οι προϋποθέσεις αυτές δεν καταργηθούν προτείνουμε να συγκεκριμενοποιηθούνε με νομοθετική ρύθμιση οι όροι λειτουργίας και οι φορείς πιστοποίησης της επάρκειας της γνώσης της Ελληνικής γλώσσας και των στοιχείων της Ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού. Σε κάθε περίπτωση για την  διαδικασία πιστοποίησης να μην προβλέπεται οποιοδήποτε είδους τίμημα για τους μετανάστες, να δημιουργηθούνε τέτοια κέντρα πιστοποίησης σε όλες τις πόλεις της Ελλάδος ώστε να είναι δυνατή η πρόσβαση σε αυτά των μεταναστών, να ελέγχεται η αντικειμενικότητα της διαδικασίας  και η καταλληλότητα των κριτηρίων.

5) Σύμφωνα με το αρθ 67 του Ν 3386/05 για να αποκτήσει αλλοδαπός την ιδιότητα του επί μακρόν διαμένοντος δεν πρέπει να απουσιάζει συνεχόμενα επί έξι συνεχείς μήνες και σε κάθε περίπτωση το διάστημα της απουσίας του από την Ελλάδα εντός των προηγούμενων πέντε ετών δεν πρέπει να ξεπερνά τους δέκα μήνες συνολικά. Αυτό σημαίνει ότι ο αλλοδαπός δεν μπορεί να απουσιάζει στην πατρίδα του για χρονικό διάστημα το οποίο να ξεπερνά τους δύο (2) μήνες ανά έτος. Με βάση το ισχύον αλλά και το προγενέστερο νομοθετικό καθεστώς ο αλλοδαπός μπορούσε να απουσιάζει στην χώρα καταγωγής του  για «εύλογο» χρονικό διάστημα το οποίο δεν μπορούσε να ξεπερνά τους τρεις μήνες  κάθε χρόνο. Συνεπώς πολλοί αλλοδαποί από αυτούς που έχουνε το δικαίωμα της απόκτησης της ιδιότητας του επί μακρόν διαμένοντος (διότι πολλά χρόνια ζουν και εργάζονται μόνιμα στην Ελλάδα), δεν θα αποκτήσουνε αυτήν την ιδιότητα, εάν δεν τροποποιηθεί η άνω αναφερόμενη διάταξη διότι – ως είχαν δικαίωμα – ταξίδευαν στη χώρα καταγωγής τους και διέμεναν εκεί για διάστημα το οποίο ξεπερνούσε τους δύο μήνες ανά έτος, αλλά δεν ξεπερνούσε τους τρεις μήνες ανά έτος, ως όφειλαν.  Συνεπώς, η εν λόγω προϋπόθεση του αρθ 67 πρέπει να καταργηθεί, (άλλως να τροποποιηθεί και να οριστεί το διάστημα της συνολικής απουσίας κατά τη διάρκεια των προηγούμενων πέντε χρόνων που έμενε ο αλλοδαπός στην Ελλάδα σε είκοσι μήνες, αντί των δέκα που ισχύουν σήμερα). Σε περίπτωση που διατηρηθεί η προϋπόθεση του να μην δίνεται η ιδιότητα του επί μακρόν διαμένοντος σε αλλοδαπούς που λείπουν για κάποιο( οποιοδήποτε) χρονικό διάστημα εντός της πενταετίας στην χώρα καταγωγής τους θα δημιουργηθεί η εξής κατάσταση στους δήμους της χώρας: οι δημοτικοί υπάλληλοι θα είναι υποχρεωμένοι να ελέγχουν για την προηγούμενη πενταετία όλες τις σφραγίδες εισόδου και εξόδου από την Ελληνική επικράτεια, πράγμα το οποίο είναι ιδιαίτερα δυσχερές. Για τις δυσανάγνωστες σφραγίδες θα υποβάλλουν ερωτήματα στις αρμόδιες υπηρεσίες προκειμένου να τους απαντήσουν εάν είναι γνήσιες ή  πλαστές, πράγμα το οποίο συνεπάγεται υπέρμετρη καθυστέρηση και ασαφείς απαντήσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες (όπως άλλωστε γίνεται και σήμερα με τα σχετικά ερωτήματα που υποβάλλονται), που θα οδηγήσουν σε καταστρατήγηση του σχετικού δικαιώματος. Επιπλέον θα είναι αδύνατος ο έλεγχος του εάν πληρούται η σχετική προϋπόθεση στην περίπτωση που ο αλλοδαπός χάσει το διαβατήριό του.

Δεν υπάρχει κανένας λόγος να διατηρηθεί σε  ισχύ  η διάταξη του αρθ 67 που θέτει ως προϋπόθεση την μη απουσία αλλοδαπού για χρονικό διάστημα δέκα μηνών (ή οποιουδήποτε χρονικού διαστήματος) δεδομένου ότι το αν έχει κάποιος απουσιάσει για διάστημα το οποίο δεν θεωρείτε «εύλογο» έχει κριθεί ήδη κατά την ανανέωση των προηγούμενων αδειών διαμονής του. 

Το παράβολο το οποίο προβλέπεται να κατατεθεί από τους αλλοδαπούς για την απόκτηση της ιδιότητας του επί μακρόν διαμένοντος (900 ευρώ) είναι αδικαιολόγητα μεγαλύτερο από αυτό το οποίο θα πλήρωναν συνολικά αν έπαιρναν άδεια παραμονής για ένα ή δύο χρόνια την οποία ανανέωναν επί πέντε χρόνια (750 ευρώ). Συνεπώς πρέπει να οριστεί το ύψος του παραβόλου για όσους δικαιούνται να αποκτήσουν την ιδιότητα του επί μακρόν διαμένοντος σε 750 ευρώ αντί των 900 που ισχύει σήμερα.   

6) Με το άρθρο 16 του παρόντος σχεδίου νόμου τροποποιείται το άρθρο 90 του Ν.3386/2005 σχετικά με το ελάχιστο χρονικό διάστημα ασφάλισης που απαιτούνταν για την ανανέωση της άδειας διαμονής.

Καταρχάς, πάγια αρχή και μόνιμο αίτημα είναι η αποσύνδεση της ανανέωσης της άδειας διαμονής από την εργασία που παρέχει ο αλλοδαπός στην Ελληνική επικράτεια. Ζητάμε για τους αλλοδαπούς που είναι ήδη νόμιμα στην Ελληνική επικράτεια να ην συνδέεται το δικαίωμά τους για ανανέωση της άδειας παραμονής τους με την υποχρέωση απόδειξης ότι εργάζονται στη Ελλάδα  για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα. Σε περίπτωση που αυτό όμως δεν γίνει δεκτό προτείνουμε:

Να υπάρξει νομοθετική ρύθμιση με την οποία να προβλέπεται ο ελάχιστος αριθμός ενσήμων που απαιτούνται ανά έτος προκειμένου να ανανεώνει ο αλλοδαπός την άδεια διαμονής του. Εάν ο καθορισμός του ελάχιστου χρονικού διαστήματος ασφάλισης γίνεται με Υπουργικές Αποφάσεις, όπως γινόταν μέχρι τώρα και δεν καθορίζεται ρητά με νομοθετική ρύθμιση, αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μην υπάρχει ενιαία και συνεχής πρακτική της Διοίκησης, προκαλεί σύγχυση στους αλλοδαπούς και ανασφάλεια δικαίου. Τα προηγούμενα χρόνια κατά την εφαρμογή του Ν2910/01 είχε παρατηρηθεί ότι οι Δήμοι ανά την Ελλάδα ζητούσαν  από τους αλλοδαπούς διαφορετικό αριθμό ενσήμων. Επίσης η αύξηση του απαιτούμενου αριθμού των ενσήμων για την ανανέωση της άδειας διαμονής από 150 σε 200 , και μάλιστα με αναδρομική ισχύ  που έγινε με Υπουργική απόφαση το προηγούμενο διάστημα, ήταν αφενός μεν αντισυνταγματική διότι ήταν δυσμενέστερη διάταξη από αυτήν που ίσχυε προγενέστερα και είχε αναδρομική ισχύ εφόσον απαιτούσε από τους αλλοδαπούς που προσέρχονταν για ανανέωση της άδειας διαμονής τους να αποδείξουν ότι για τα προηγούμενα 2 χρόνια είχανε 200 ημέρες ασφάλισης ανά έτος. Αυτή η ρύθμιση οδήγησε στην απονομιμοποίηση πολλούς μετανάστες οι οποίοι ήταν νόμιμοι στην Ελλάδα επί σειρά ετών, γνώριζαν ότι έπρεπε ( βάσει της προηγούμενης υπουργικής απόφασης που ίσχυε τότε) να συγκεντρώσουν 150 ένσημα ανά έτος και συνεπώς είχαν συγκεντρώσει ως όφειλαν 150 και όχι 200 ένσημα.

Προτείνουμε να προβλεφθεί νομοθετικά ότι ο υπήκοος τρίτης χώρας πρέπει να είναι ασφαλισμένος για τουλάχιστον 150 ημέρες ανά έτος εάν απασχολείται σε έναν εργοδότη, ή τουλάχιστον για εκατό ημέρες εάν απασχολείται σε περισσότερους εργοδότες .Εάν η άδεια διαμονής του είναι διάρκειας ισχύος 2 ετών ο αλλοδαπός πρέπει να μπορεί να ανανεώνει την άδεια διαμονής του εάν έχει συνολικά κατά το διάστημα ισχύος της άδειας διαμονής του 300 ένσημα εάν απασχολείται σε έναν εργοδότη ( και όχι απαραίτητα 150 ένσημα ανά έτος) και 200 ένσημα αν απασχολείται σε περισσότερους εργοδότες ( όχι απαραίτητα 100 ένσημα ανά έτος ).

7) To άρθρο 18 του παρόντος σχεδίου νόμου τροποποιεί το άρθρο 91 Ν.3386/05.

Το άρθρο 18 παρ.4 δ προβλέπει ότι « με απόφαση του Γ.Γ. της Περιφέρειας χορηγείται άδεια διαμονής σε υπηκόους τρίτων χωρών που διέμεναν στην Ελλάδα μέχρι τέλος του 2004 εάν έχει εκδοθεί απορριπτική απόφαση του Γ.Γ. της  Περιφέρειας για χορήγηση ή ανανέωση άδειας διαμονής με εξαίρεση τις απορριπτικές αποφάσεις για λόγους δημόσιας τάξης και ασφάλειας εφόσον η σχετική αίτηση υποβλήθηκε μέχρι 31-12-2004» Προτείνουμε να διευκρινιστεί ότι μπορούν να υπαχθούν στην ανωτέρω διάταξη και όσοι αλλοδαποί έχουν καταθέσει πριν την 31-12-2004 την αρχική αίτηση για χορήγηση άδειας διαμονής επί της οποίας εκδόθηκε άδεια διαμονής η οποία ήδη έχει λήξει ακόμη και αν υπέβαλαν αίτηση για την ανανέωση αυτής μετά την 31-12-2004 επί της οποίας έλαβαν απορριπτική απόφαση από την Περιφέρεια.

Η διευκρίνηση αυτή αφορά ειδικά τους μικροπωλητές οι οποίοι έλαβαν αρχικά άδεια διαμονής για ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα επί της αιτήσεως τους που είχε κατατεθεί πριν την 31-12-2004, μετά την 31-12-2004 κατέθεσαν αίτηση για την ανανέωση αυτής η οποία όμως απορρίφθηκε γιατί δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις ανανέωσης.

Η ίδια διευκρίνιση προτείνουμε να υπάρξει και ως προς τη ρύθμιση της ενότητας ε του ίδιου άρθρου που αφορά τα ειδικά δελτία ταυτότητας ομογενούς.

8) Το άρθρο 18 του παρόντος σχεδίου νόμου πρέπει να συμπληρωθεί ως εξής:  Με απόφαση του ΓΓ της Περιφέρειας χορηγείται άδεια διαμονής σε υπηκόους τρίτων χωρών που διέμεναν μέχρι 31-12-2004 και διαμένουν έκτοτε στην Ελλάδα και δεν συντρέχουν λόγοι δημόσιας τάξης και ασφάλειας εφόσον η απόδειξη διαμονής τους γίνεται :

Από οποιοδήποτε δημόσιο έγγραφο βέβαιης χρονολογίας που εκδόθηκε πριν την 31-12-2004. Ενδεικτικά αναφέρονται οι κάτωθι περιπτώσεις  :

 α) όσοι αλλοδαποί υπέβαλαν αίτημα για χορήγηση πολιτικού ασύλου πριν την 31-12-2004 ανεξάρτητα με το πότε έλαβαν οποιαδήποτε απορριπτική απόφαση επί του αιτήματος τους είτε από τον ΓΓ του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης , είτε σε 2ο βαθμό από τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης

β) όσοι αλλοδαποί υπέβαλαν αίτημα για χορήγηση πολιτικού ασύλου πριν την 31-12-2004 επί της οποίας δεν έλαβαν ουδέποτε απορριπτική απόφαση, εφόσον επιθυμούν να παραιτηθούν από το αίτημα τους αυτό και να υπαχθούν στην παρούσα ρύθμιση.

γ) αλλοδαποί για τους οποίους εκδόθηκε απόφαση απέλασης πριν την 31-12-2004  μόνο για λόγους παράνομης εισόδου παραμονής και εργασίας εφόσον δεν εκτελέστηκε η απόφαση αυτή.

δ) αλλοδαποί οι οποίοι υπάγονταν στις ρυθμίσεις του άρθρου 91 παρ.10,11  του Ν.3386/05  διότι πληρούσαν τις προϋποθέσεις που έθετε ο εν λόγω νόμος, εφόσον δεν κατέθεσαν αίτηση κατά τις διατάξεις του Ν. 3386/05 για χορήγηση άδειας διαμονής στις τότε προβλεπόμενες προθεσμίες ( έως την 2-5-2006 ).Δηλαδή όσοι είχαν ΑΦΜ , VISA, ένσημα , αίτηση για ανθρωπιστικούς λόγους στο Υπουργείο Εσωτερικών και απορριπτική απόφαση επί του αιτήματος για χορήγηση πολιτικού ασύλου τα οποία εκδόθηκαν πριν την 31-12-2004 καθώς και όσοι υπάγονταν στις ρυθμίσεις του άρθρου 91 παρ.10 του ν. 3386/05.

ε) αλλοδαποί οι οποίοι νοσηλεύτηκαν σε δημόσιο νοσοκομείο της Ελλάδος πριν την 31/12/2004 και δεν προκύπτει έξοδός τους από την Ελληνική επικράτεια

στ) αλλοδαποί ήδη ενήλικοι, οι οποίοι εισήλθαν στην Ελλάδα ως ανήλικοι πριν την 31/12/2004 και η ημερομηνία εισόδου τους στην Ελληνική επικράτεια προκύπτει από το διαβατήριο το δικό τους ή ενός από τους γονείς τους και δεν προκύπτει έκτοτε έξοδός τους από την Ελληνική επικράτεια. 

9) Να καταργηθεί η διάταξη του άρθρου 76 του ν.3386/05 που προβλέπει ότι οι προσφυγές κατά αποφάσεων απέλασης κατατίθενται ενώπιον του Υπουργού Δημόσιας Τάξης ή των εξουσιοδοτημένων από αυτό οργάνων.

Η διάταξη αυτή συνέβαλε στη διαμόρφωση της εξής κατάστασης : Να εκδίδονται αποφάσεις απέλασης κατά των αλλοδαπών από τους αρμόδιους προς την έκδοση αυτών αξιωματικούς και να κατατίθενται οι προσφυγές στις ίδιες διευθύνσεις αλλοδαπών με αυτές που εξέδωσαν την απόφαση απέλασης, να κρίνονται οι προσφυγές από υφισταμένους πολλές φορές των αξιωματικών που εξέδωσαν τις αποφάσεις απέλασης, γεγονός το οποίο συνεπάγεται ότι δεν κρίνονται κατά αντικειμενική και δίκαιη κρίση με αποτέλεσμα να απορρίπτονται όλες.

Προτείνουμε οι προσφυγές κατά αποφάσεων απέλασης να κρίνονται από την Περιφέρεια η οποία είναι ανεξάρτητο όργανο και να υπάρχει σαφής πρόβλεψη ότι κατά το χρονικό διάστημα εξέτασης της προσφυγής ο αλλοδαπός δεν μπορεί να απελαθεί καθώς και ότι η παρέλευση της προθεσμίας που τάσσει  ο νόμος προς απάντηση της προσφυγής δεν συνιστά σιωπηρή αρνητική απάντηση της διοίκησης. Για να αποφευχθεί υπέρμετρη καθυστέρηση στην εξέταση των προσφυγών εκ μέρους της Περιφέρειας προτείνουμε να προβλεφθεί η πρόσληψη υπαλλήλων οι οποίοι θα είναι νομικοί που θα ασχολούνται αποκλειστικά με αυτό το θέμα. Να οριστεί η προθεσμία κατάθεσης της προσφυγής κατά της απόφασης απέλασης σε δεκαπέντε ημέρες (οι οποίες μπορεί να θεωρηθούν «εύλογο» διάστημα αντί των πέντε ημερών που ισχύουν σήμερα). Να ορισθεί η προθεσμία προς εξέταση της προσφυγής σε ένα μήνα αντί των 3 ημερών που ισχύειν σύμφωνα με το άρθρο 77  ν. 3386/05.

10) Να προβλεφθεί ρητά με τον υπό ψήφιση νόμο ότι ο κάτοχος βεβαίωσης κατάθεσης δικαιολογητικών για την έκδοση άδειας διαμονής έχει δικαίωμα όχι μόνο να διαμένει και να εργάζεται νόμιμα στην Ελλάδα αλλά και να ταξιδεύει στην χώρα καταγωγής του καθώς και να τελεί οποιαδήποτε δικαιοπραξία.

Αλλοδαποί οι οποίοι είναι κάτοχοι άδειας διαμονής δεν μπορούν να ταξιδέψουν στη χώρα καταγωγής τους ακόμη και σε περιπτώσεις που είναι για αυτούς τελείως απαραίτητο( πχ σε περίπτωση θανάτου αγαπημένων προσώπων). Λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι λόγω της υπέρμετρης καθυστέρησης που παρατηρείται στην έκδοση αδειών διαμονής σε πολλές  υπηρεσίες αρνούνται να εξυπηρετήσουν αλλοδαπούς δηλώνοντας τους (προφανώς εσφαλμένα) ότι η βεβαίωσή τους έχει λήξει: Πολλά υποκαταστήματα ΙΚΑ αρνούνται να θεωρήσουνε το βιβλιάριο υγείας του αλλοδαπού για τον επόμενο χρόνο, τα τμήματα ασφαλείας αρνούνται να χορηγήσουν άδεια εργαζομένου σε νυχτερινά καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, τα Κ.Ε.Π αρνούνται να θεωρήσουν το γνήσιο της υπογραφής, πολλοί δήμοι αρνούνται να τελέσουν γάμους, πολλοί συμβολαιογράφοι αρνούνται να συντάξουν συμβολαιογραφικές πράξεις π.χ αναγνώρισης τέκνου και σε κάθε περίπτωση αστυνομικά όργανα προσάγουν όλους όσους έχουν παλαιές βεβαιώσεις κατάθεσης δικαιολογητικών (οι οποίες εκδόθηκαν π.χ ενάμισι χρόνο πριν) για εξακρίβωση στοιχείων.

Το παρόν υπόμνημα ευελπιστεί να συμβάλλει στον διάλογο για ορθολογική αντιμετώπιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι μετανάστες.

«Ομάδα νομικών Θεσσαλονίκης για τα δικαιώματα των  μεταναστών και προσφύγων»

Advertisements

Entry filed under: κείμενα.

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΕΛΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΡΑΤΗΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ E.E κατά μεταναστών

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Ημερολόγιο

Νοέμβριος 2007
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
« Οκτ.   Ιαν. »
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

Most Recent Posts


Αρέσει σε %d bloggers: